Yhdenvertaisuus

Lex Ry ottaa kaikkien yhdenvertaisen kohtelun vakavasti!

Yhdenvertaisuus ja puuttuminen häirintään

Yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus on erilaisten ihmisten huomioon ottamista. Yhdenvertaisen toiminnan tavoitteena on, että kaikilla yhteisön jäsenillä on hyvä olla. Epäasiallista käyttäytymistä, häirintää, kiusaamista tai syrjintää ei pidä hyväksyä missään muodossa eikä missään tilanteessa.

Lexille on valittu kaksi yhdenvertaisuusvastaavaa. Yhdenvertaisuusvastaavien tehtävänä on olla luottamuksellinen, matalan kynnyksen väylä ottaa yhteyttä ja saada tukea kaikkeen epäasialliseen käyttäytymiseen liittyvissä tilanteissa. Vastaaviin voi olla yhteydessä milloin tahansa kasvotusten tai sähköpostitse ja he tarjoavat mahdollisuuksiensa mukaan tukea sekä apua, tarvittaessa myös asian eteenpäin viemisessä. Kaikki vastaavien kanssa käytävä keskustelu on luottamuksellista ja salassa pidettävää, ellei yhteydenottaja tahdo toisin.

Lexin yhdenvertaisuusvastaaviksi vuodelle 2021 on valittu
Lari Sorvari (lssorv@utu.fi tai 050 4385154)
Katariina Juhakoski (opinto@lex.fi tai 040 5652854).

Puuttuminen häirintään ja kiusaamiseen

Lex ry on mukana edistämässä tasa-arvoista ja muita kunnioittavaa ilmapiiriä juridiikan alalla. Emme hyväksy kiusaamista, seksismiä, häirintää tai ahdistelua tapahtumissa, yliopistolla opintojen parissa, opiskeluaikaisissa työpaikoissa tai muuallakaan. Ammatti-identiteettiä ja juristikunnan kulttuuria rakennetaan jo opiskeluaikana. Kiusaaminen, ahdistelu, syrjintä, häirintä ja seksismi eivät kuulu opiskeluaikaan tai tulevaisuuden työelämään. Oikeustieteen opiskelijajärjestönä pyrimme siihen, että opiskeluaikana kaikkien tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi opiskelijatapahtumissa, muussa opiskelijatoiminnassa, yliopistolla ja työelämässä.

Toimi näin, mikäli koet tai kohtaat epäasiallista käytöstä tai häirintää

1. Ilmaise selkeästi, että koet tilanteen epämiellyttäväksi, ahdistavaksi, loukkaavaksi tai muuten asiattomaksi. Mikäli tilanne on uhkaava, poistu tilanteesta ja/tai pyydä ystäviäsi paikalle. Ihminen ei välttämättä ymmärrä käytöksensä olevan häirintää. Asian esille nostamisen puute voi pahimmassa tapauksessa olla häiritsijälle viesti siitä, että käytös saa jatkua. Ensisijainen tavoite on saada välitön tilanne loppumaan.

2. Mikäli häirintä jatkuu, kerro asiasta eteenpäin ja pidä mahdollisuuksien mukaan kirjaa tilanteista häirintätilanteista. Tapauksen käsittely ja tutkinta on helpompaa, kun on selkeää materiaalia siitä, mikä on koettu häiritseväksi. Älä syytä itseäsi tilanteesta tai jää yksin asian kanssa. Älä vähättele kokemaasi ja muista, että myös muut ovat voineet joutua samaan tilanteeseen.

3. Ota viimeistään tässä vaiheessa yhteyttä oman järjestösi yhdenvertaisuusvastaavaan tai ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöön.

4. Mikäli epäilet, että tilanne täyttää rikoksen tunnusmerkit, ole yhteydessä poliisiin.

TYYn häirintäyhdyshenkilöihin voi olla yhteydessä aina, kun kokee kohdanneensa epäasiallista kohtelua tai häirintää. Yhteydenotot ovat luottamuksellisia, eikä häirintäyhdyshenkilö kerro yksityiskohtia hänelle tulleiden yhteydenottojen sisällöstä tai määrästä kenellekään.

Keneen ottaa yhteyttä

Järjestösi yhdenvertaisuusvastaavaan
jos haluat keskustella tai antaa palautetta järjestön omista tilaisuuksista tai toimintatavoista.

TYYn häirintäyhdyshenkilöihin
jos koet häirintää tai epäasiallista käytöstä kampuksella tai opintoihisi liittyvissä tilaisuuksissa.

TYYn hallituksen yhdenvertaisuusvastaavaan
jos haluat keskustella tai antaa palautetta TYYn tapahtumista tai toimintatavoista.

Turun yliopiston tasa-arvovastaavaan
jos haluat neuvontaa tai toimintaohjeita tasa-arvo-kysymyksissä yliopistolla.

Turun yliopiston esteettömyyssuunnittelijaan
jos haluat neuvontaa tai ohjausta opiskelun ja opetuksen saavutettavuutta ja yliopiston esteettömyyttä koskevissa asioissa. Esteettömyyssuunnittelijaan voi ottaa yhteyttä myös tapahtumien esteettömyyttä ja saavutettavuutta koskevissa asioissa.

Tasa-arvovaltuutettuun
jos epäilet joutuneesi laissa kielletyn syrjinnän kohteeksi ja haluat pyytää asiasta ohjeita ja neuvoja.

Lue ja tutustu aiheeseen lisää

Lue oikkarijärjestöjen yhteinen kannanotto seksuaalista häirintää vastaan (12.12.2017): https://www.lakimiesliitto.fi/oikkarit/ajankohtaista/opiskelijajarjestojen-kannanotto-seksuaalista-hairintaa-vastaan/

Tutustu myös Suomen Lakimiesliiton laatimiin toimintaohjeisiin seksuaalisen häirinnän estämiseksi: https://www.lakimiesliitto.fi/site/assets/files/22017/toimintaohje_seksuaalisen_hairinnan_estamiseksi.pdf