Vuokraehdot

1. VUOKRA Kirkkotien vuokrahinta on lexiläisille 75 euroa, Senilexin jäsenille 350 euroa, Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) alaisille järjestöille 300 euroa ja muille 450 euroa. Varauksen yhteydessä peritään 60 euron suuruinen varausmaksu, tämä ei kuitenkaan koske […]

1. VUOKRA

Kirkkotien vuokrahinta on lexiläisille 75 euroa, Senilexin jäsenille 350 euroa, Turun yliopiston ylioppilaskunnan (TYY) alaisille järjestöille 300 euroa ja muille 450 euroa. Varauksen yhteydessä peritään 60 euron suuruinen varausmaksu, tämä ei kuitenkaan koske lexiläisiä, Senilexin jäseniä eikä TYY:n alaisia järjestöjä. Varausmaksu vähennetään varauksen jälkeen perittävästä vuokrahinnasta. Tämän lisäksi kaikkien vuokralaisten tulee allekirjoittaa Lex ry:lle osoitettu 2000 euron suuruinen vekseli vahinkojen varalta. Vekseli palautetaan vuokralaiselle, kun tilat on tarkastettu. Huomioikaa, että lexiläinen tarkoittaa tässä yhteydessä Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Lex ry:n jäsenrekisterissä kirjoilla olevaa, ei esimerkiksi jo valmistunutta entistä lexiläistä tai Senilex ry:n jäseniä. Vuokra maksetaan Lexin osoittamalle pankkitilille Lexin määräämänä ajankohtana.

2. AVAIMET

Vuokralainen kuittaa avaimet vuokrasopimuksen allekirjoittaneelta Lexin edustajalta tai tämän nimeämältä yhteyshenkilöltä. Vuokra-ajan päätyttyä vuokralainen palauttaa avaimet Lexin edustajalle tai nimetylle yhteyshenkilölle.

3. MUUT EHDOT

A) SIIVOUS:

Vuokralainen huolehtii tilojen huolellisesta siivouksesta sekä siivousvälineiden puhdistuksesta käytön jälkeen. Vuokralainen sitoutuu noudattamaan ”Siivousohjeen” siivousta koskevia ohjeita ja takaa, että kaikkia työvaiheita noudatetaan. Lisäksi vuokralainen huolehtii, että huoneiston ulkoalueet siivotaan, ja ettei tilaan jää sinne kuulumattomia esineitä. Mikäli siivous tai sen osa laiminlyödään, on Lex ry:llä oikeus tilata siivous ulkopuoliselta taholta vuokralaisen laskuun.

B) KUNTO:

Tila vuokrataan siinä kunnossa, jossa se on sopimuksentekohetkellä. Vuokralainen huolehtii siitä, että em. vuokra-aikana rikkoutunut omaisuus korvataan vuokranantajalle välittömästi täysimääräisenä. Vuokralainen on velvollinen tarkastamaan tilat välittömästi tilavuokran alkaessa ja ilmoittamaan Lex ry:n edustajalle mahdollisista rikkoutuneista tai viallisista kalusteista, laitteista ja muista vioista. Vuokralainen vastaa kaikista vuokrattavassa tilassa vuokra-aikana tapahtuneista vahingoista. Mikäli vuokra-ajan päätyttyä todettuja vikoja, puutteita tai rikkoutuneita kohteita ei ole ilmoitettu edellä yksilöidyllä tavalla, katsotaan niiden syntyneen vuokra-aikana.

C) JÄRJESTYS:

Vuokralainen vastaa siitä, ettei tilassa järjestettävä toiminta häiritse lähiympäristöä. Erityisesti on huolehdittava, ettei etu- tai takapihalla oleskele ihmisiä ja että molempia ulko-ovia vartioidaan kutsumattomien vieraiden varalta. Lex ry voi määrätä jäsenensä valvomaan tilaisuutta sen keston ajan. Valvovalla jäsenellä on oikeus puuttua mahdollisiin järjestyshäiriöihin lopettamalla tilaisuus. Vuokralainen vastaa siitä, että tapahtumassa noudatetaan Suomen lakia sekä yleisesti hyviä tapoja. Mikäli Suomen lakia rikotaan, on vuokralainen siitä yksin vastuussa. Lex ry sanoutuu täysin irti vastuusta tällaisissa rikkomustilanteissa.

D) VASTUUHENKILÖT:

Vuokralainen nimeää tapahtumalle vastuuhenkilön, joka huolehtii sopimuksen ehtojen noudattamisesta vuokra-aikana. Vuokralaisen on myös osoitettava vastuuhenkilölle tapahtuman koko huomioon ottaen riittävä määrä apulaisia.

E) MUUTA:

Vuokralaisella ei ole oikeutta vuokrata tai luovuttaa tiloja edelleen kolmannelle osapuolelle. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan yleisötilaisuudesta poliisille. Vuokralainen sitoutuu huolehtimaan, ettei tiloihin tule enempää henkilöitä, kuin sopimuksessa on mainittu.

4. SOPIMUSRIKKOMUS

Vuokraehtojen rikkominen oikeuttaa takuumaksun pidättämiseen osittain tai kokonaan. Mikäli sopimusrikkomus tai sen aiheuttanut tapahtuma aiheuttaa Lexille kustannuksia, joita takuumaksu ei kata, on Lexillä oikeus veloittaa kustannukset täysimääräisinä vuokralaiselta.

5. PERUUTUSEHDOT

Tilavuokran voi peruuttaa maksutta viimeistään 4 viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista. Mikäli peruutus tapahtuu 1-4 viikkoa ennen vuokra-ajan alkamista, varausmaksua ei palauteta. Jos tilavuokra peruutetaan alle seitsemän vuorokautta ennen vuokra-ajan alkamista, peritään vuokrasumma kokonaisuudessaan. Peruutuksesta on ilmoitettava kirjallisesti Lex ry:n hallitukselle. Sähköposti katsotaan tämän kohdan mukaiseksi kirjalliseksi ilmoitukseksi. Vuokrasopimuksen katsotaan syntyneen, kun Lex ry:n hallitus hyväksyy vuokralaisen tekemän varauspyynnön ja lähettää tälle vahvistuksen.

Lex ry pidättää oikeuden tilavuokriin, varauksiin ja sopimusehtoihin liittyviin muutoksiin.